politică utilizare cookie

cookie-uri

Site-urile și paginile noastre utilizează ceea ce industria denumește „cookie-uri”. Cookie-urile sunt fișiere text mici care nu provoacă daune dispozitivului dumneavoastră. Acestea fie sunt stocate temporar pe durata unei sesiuni (cookie-uri de sesiune), fie sunt arhivate permanent pe dispozitivul dumneavoastră (cookie-uri permanente). Cookie-urile de sesiune sunt șterse automat odată ce vă închideți vizita. Cookie-urile permanente rămân arhivate pe dispozitivul dvs. până când le ștergeți în mod activ sau sunt eradicate automat de browserul dvs. web.

În unele cazuri, este posibil ca cookie-urile de la terți să fie stocate pe dispozitivul dvs. odată ce intrați pe site-ul nostru (cookie-uri de la terți). Aceste cookie-uri vă permit dumneavoastră sau nouă să profitați de anumite servicii oferite de terț (de exemplu, cookie-uri pentru procesarea serviciilor de plată).

Cookie-urile au o varietate de funcții. Multe cookie-uri sunt esențiale din punct de vedere tehnic, deoarece anumite funcții ale site-ului web nu ar funcționa în absența cookie-urilor (de exemplu, funcția coș de cumpărături sau afișarea videoclipurilor). Scopul altor cookie-uri poate fi analiza tiparelor utilizatorilor sau afișarea mesajelor promoționale.

Cookie-uri, care sunt necesare pentru efectuarea tranzacțiilor de comunicații electronice, sau pentru furnizarea anumitor funcții pe care doriți să le utilizați (de exemplu, pentru funcția de coș de cumpărături) sau cele care sunt necesare pentru optimizarea (cookie-uri obligatorii) a site-ului web (de ex. , cookie-uri care oferă perspective măsurabile asupra audienței web), vor fi stocate în baza art. 6(1)(f) GDPR, cu excepția cazului în care este citat un alt temei juridic. Operatorul site-ului web are un interes legitim în stocarea cookie-urilor necesare pentru a asigura furnizarea fără erori tehnice și optimizată a serviciilor operatorului. Dacă a fost solicitat consimțământul dumneavoastră pentru stocarea cookie-urilor și a tehnologiilor similare de recunoaștere, prelucrarea are loc exclusiv pe baza consimțământului obținut (Art. 6(1)(a) GDPR și § 25(1) TTDSG); acest consimțământ poate fi revocat în orice moment.

Aveți opțiunea de a vă configura browserul în așa fel încât să fiți anunțat de fiecare dată când sunt plasate cookie-uri și să permiteți acceptarea cookie-urilor numai în cazuri specifice. De asemenea, puteți exclude acceptarea cookie-urilor în anumite cazuri sau în general sau puteți activa funcția de ștergere pentru eradicarea automată a cookie-urilor atunci când browserul se închide. Dacă cookie-urile sunt dezactivate, funcțiile acestui site web pot fi limitate.

În cazul în care sunt utilizate cookie-uri de la terți sau dacă cookie-urile sunt utilizate în scopuri analitice, vă vom notifica separat în legătură cu această Politică de protecție a datelor și, dacă este cazul, vă vom cere acordul.

consimțământul cu usercentrics

Acest site web folosește tehnologia de consimțământ a Usercentrics pentru a obține consimțământul dumneavoastră pentru stocarea anumitor cookie-uri pe dispozitivul dumneavoastră sau pentru utilizarea unor tehnologii specifice și pentru a le documenta pe primele într-o manieră conformă cu protecția datelor. Partea care oferă această tehnologie este Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Germania, site-ul web: https://usercentrics.com/ (denumit în continuare „Usercentrics”).

Ori de câte ori vizitați site-ul nostru web, următoarele date personale vor fi transferate către Usercentrics:

 • Declarațiile dvs. de consimțământ sau revocarea declarației dvs. de consimțământ
 • Adresa dvs. IP
 • Informații despre browserul dvs
 • Informații despre dispozitivul dvs
 • Data și ora la care ați vizitat site-ul nostru web

În plus, Usercentrics va stoca un cookie în browser-ul dumneavoastră pentru a putea aloca declarațiile dumneavoastră de consimțământ sau orice revocări ale acestuia. Datele care sunt înregistrate în acest mod vor fi stocate până când ne cereți să le ștergem, să ștergem cookie-ul Usercentrics sau până când scopul arhivării datelor nu mai există. Acest lucru nu va aduce atingere oricăror perioade de păstrare legale obligatorii.

Usercentrics folosește cookie-uri pentru a obține declarațiile de consimțământ impuse de lege. Temeiul legal pentru utilizarea tehnologiilor specifice este art. 6(1)(c) GDPR.

procesarea datelor

Am încheiat un acord de prelucrare a datelor (DPA) cu furnizorul menționat mai sus. Acesta este un contract impus de legi privind confidențialitatea datelor care garantează că prelucrează datele personale ale vizitatorilor site-ului nostru numai pe baza instrucțiunilor noastre și în conformitate cu GDPR.

consimțământul cu notificarea cookie-urilor și conformitatea

Site-ul nostru web folosește tehnologia de consimțământ Cookie Notice & Compliance pentru GDPR pentru a obține consimțământul dumneavoastră pentru arhivarea anumitor cookie-uri pe dispozitivul dumneavoastră sau pentru utilizarea anumitor tehnologii și pentru documentația conformă cu protecția datelor a primelor.

Furnizorul instrumentului este Hu-manity Rights Inc., 300 Carnegie Center, Suite 150, Princeton, NJ, New Jersey 08540, SUA (denumită în continuare „Hu-manity Rights Inc.”). Când obțineți acces la site-ul nostru web, se stabilește o conexiune cu serverele Humanity Rights Inc. pentru a obține consimțământul dumneavoastră și alte declarații legate de utilizarea cookie-urilor. Ulterior, Humanity Rights Inc. stochează un cookie în browserul dumneavoastră pentru a vă putea aloca consimțământul acordat și revocarea acestuia. Datele astfel înregistrate sunt stocate până când ne cereți să le ștergem, să ștergem singur cookie-ul de consimțământ pentru Drepturile Umanității sau scopul arhivării datelor nu mai este valabil. Acest lucru nu afectează perioadele obligatorii de păstrare legale.

Cookie Notice & Compliance pentru GDPR este folosit pentru a obține consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor cerut de lege. Temeiul juridic este art. 6(1)(c) GDPR.

 

 

COOKIES

Our websites and pages use what the industry refers to as “cookies.” Cookies are small text files that do not cause any damage to your device. They are either stored temporarily for the duration of a session (session cookies) or they are permanently archived on your device (permanent cookies). Session cookies are automatically deleted once you terminate your visit. Permanent cookies remain archived on your device until you actively delete them, or they are automatically eradicated by your web browser.

In some cases, it is possible that third-party cookies are stored on your device once you enter our site (third-party cookies). These cookies enable you or us to take advantage of certain services offered by the third party (e.g., cookies for the processing of payment services).

Cookies have a variety of functions. Many cookies are technically essential since certain website functions would not work in the absence of the cookies (e.g., the shopping cart function or the display of videos). The purpose of other cookies may be the analysis of user patterns or the display of promotional messages.

Cookies, which are required for the performance of electronic communication transactions, or for the provision of certain functions you want to use (e.g., for the shopping cart function) or those that are necessary for the optimization (required cookies) of the website (e.g., cookies that provide measurable insights into the web audience), shall be stored on the basis of Art. 6(1)(f) GDPR, unless a different legal basis is cited. The operator of the website has a legitimate interest in the storage of required cookies to ensure the technically error free and optimized provision of the operator’s services. If your consent to the storage of the cookies and similar recognition technologies has been requested, processing occurs exclusively on the basis of the consent obtained (Art. 6(1)(a) GDPR and § 25 (1) TTDSG); this consent may be revoked at any time.

You have the option to set up your browser in such a manner that you will be notified any time cookies are placed and to permit the acceptance of cookies only in specific cases. You may also exclude the acceptance of cookies in certain cases or in general or activate the delete function for the automatic eradication of cookies when the browser closes. If cookies are deactivated, the functions of this website may be limited.

In the event that third-party cookies are used or if cookies are used for analytical purposes, we will separately notify you in conjunction with this Data Protection Policy and, if applicable, ask for your consent.

CONSENT WITH USERCENTRICS

This website uses the consent technology of Usercentrics to obtain your consent to the storage of certain cookies on your device or for the use of specific technologies, and to document the former in a data protection compliant manner. The party offering this technology is Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Germany, website: https://usercentrics.com/ (hereinafter referred to as “Usercentrics”).

Whenever you visit our website, the following personal data will be transferred to Usercentrics:

 • Your declaration(s) of consent or your revocation of your declaration(s) of consent
 • Your IP address
 • Information about your browser
 • Information about your device
 • The date and time you visited our website

Moreover, Usercentrics shall store a cookie in your browser to be able to allocate your declaration(s) of consent or any revocations of the former. The data that are recorded in this manner shall be stored until you ask us to eradicate them, delete the Usercentrics cookie or until the purpose for archiving the data no longer exists. This shall be without prejudice to any mandatory legal retention periods.

Usercentrics uses cookies to obtain the declarations of consent mandated by law. The legal basis for the use of specific technologies is Art. 6(1)(c) GDPR.

DATA PROCESSING

We have concluded a data processing agreement (DPA) with the above-mentioned provider. This is a contract mandated by data privacy laws that guarantees that they process personal data of our website visitors only based on our instructions and in compliance with the GDPR.

CONSENT WITH CONSENTMANAGER

Our website uses the ConsentManager consent technology to obtain your consent to the storage of certain cookies on your device or for the use of certain technologies and data protection legislation compliant documentation of the former. The party offering this technology is Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Sweden, website: https://www.consentmanager.de (hereinafter referred to as “ConsentManager”).

Whenever you visit our website, a connection to ConsentManager’s servers will be established to obtain your consent and other declarations regarding the use of cookies.

Moreover, ConsentManager shall store a cookie in your browser to be able to allocate your declaration(s) of consent or any revocations of the former. The data that are recorded in this manner shall be stored until you ask us to eradicate them, delete the ConsentManager cookie or until the purpose for archiving the data no longer exists. This shall be without prejudice to any mandatory legal retention periods.

ConsentManager uses cookies to obtain the declarations of consent mandated by law. The legal basis for the use of such cookies is Art. 6(1)(c) GDPR.

COOKIES

Unsere Internetseiten verwenden so genannte „Cookies“. Cookies sind kleine Textdateien und richten auf Ihrem Endgerät keinen Schaden an. Sie werden entweder vorübergehend für die Dauer einer Sitzung (Session-Cookies) oder dauerhaft (permanente Cookies) auf Ihrem Endgerät gespeichert. Session-Cookies werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Permanente Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese selbst löschen oder eine automatische Löschung durch Ihren Webbrowser erfolgt.

Teilweise können auch Cookies von Drittunternehmen auf Ihrem Endgerät gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite betreten (Third-Party-Cookies). Diese ermöglichen uns oder Ihnen die Nutzung bestimmter Dienstleistungen des Drittunternehmens (z. B. Cookies zur Abwicklung von Zahlungsdienstleistungen).

Cookies haben verschiedene Funktionen. Zahlreiche Cookies sind technisch notwendig, da bestimmte Websitefunktionen ohne diese nicht funktionieren würden (z. B. die Warenkorbfunktion oder die Anzeige von Videos). Andere Cookies dienen dazu, das Nutzerverhalten auszuwerten oder Werbung anzuzeigen.

Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs, zur Bereitstellung bestimmter, von Ihnen erwünschter Funktionen (z. B. für die Warenkorbfunktion) oder zur Optimierung der Website (z. B. Cookies zur Messung des Webpublikums) erforderlich sind (notwendige Cookies), werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gespeichert, sofern keine andere Rechtsgrundlage angegeben wird. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Speicherung von notwendigen Cookies zur technisch fehlerfreien und optimierten Bereitstellung seiner Dienste. Sofern eine Einwilligung zur Speicherung von Cookies und vergleichbaren Wiedererkennungstechnologien abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage dieser Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG); die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browsers aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.

Soweit Cookies von Drittunternehmen oder zu Analysezwecken eingesetzt werden, werden wir Sie hierüber im Rahmen dieser Datenschutzerklärung gesondert informieren und ggf. eine Einwilligung abfragen.

EINWILLIGUNG MIT USERCENTRICS

Diese Website nutzt die Consent-Technologie von Usercentrics, um Ihre Einwilligung zur Speicherung bestimmter Cookies auf Ihrem Endgerät oder zum Einsatz bestimmter Technologien einzuholen und diese datenschutzkonform zu dokumentieren. Anbieter dieser Technologie ist die Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Website: https://usercentrics.com/de/ (im Folgenden „Usercentrics“).

Wenn Sie unsere Website betreten, werden folgende personenbezogene Daten an Usercentrics übertragen:

 • Ihre Einwilligung(en) bzw. der Widerruf Ihrer Einwilligung(en)
 • Ihre IP-Adresse
 • Informationen über Ihren Browser
 • Informationen über Ihr Endgerät
 • Zeitpunkt Ihres Besuchs auf der Website

Des Weiteren speichert Usercentrics ein Cookie in Ihrem Browser, um Ihnen die erteilten Einwilligungen bzw. deren Widerruf zuordnen zu können. Die so erfassten Daten werden gespeichert, bis Sie uns zur Löschung auffordern, das Usercentrics-Cookie selbst löschen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt. Zwingende gesetzliche Aufbewahrungspflichten bleiben unberührt.

Der Einsatz von Usercentrics erfolgt, um die gesetzlich vorgeschriebenen Einwilligungen für den Einsatz bestimmter Technologien einzuholen. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO.

AUFTRAGSVERARBEITUNG

Wir haben einen Vertrag über Auftragsverarbeitung (AVV) mit dem oben genannten Anbieter geschlossen. Hierbei handelt es sich um einen datenschutzrechtlich vorgeschriebenen Vertrag, der gewährleistet, dass dieser die personenbezogenen Daten unserer Websitebesucher nur nach unseren Weisungen und unter Einhaltung der DSGVO verarbeitet.

EINWILLIGUNG MIT CONSENTMANAGER

Unsere Website nutzt die Consent-Technologie von ConsentManager, um Ihre Einwilligung zur Speicherung bestimmter Cookies auf Ihrem Endgerät oder zum Einsatz bestimmter Technologien einzuholen und diese datenschutzkonform zu dokumentieren. Anbieter dieser Technologie ist die Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Schweden, Website: https://www.consentmanager.de (im Folgenden „ConsentManager“).

Wenn Sie unsere Website betreten, wird eine Verbindung zu den Servern von ConsentManager hergestellt, um Ihre Einwilligungen und sonstigen Erklärungen zur Cookie-Nutzung einzuholen. Anschließend speichert ConsentManager ein Cookie in Ihrem Browser, um Ihnen die erteilten Einwilligungen bzw. deren Widerruf zuordnen zu können. Die so erfassten Daten werden gespeichert, bis Sie uns zur Löschung auffordern, den Consent-Manager-Provider-Cookie selbst löschen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt. Zwingende gesetzliche Aufbewahrungspflichten bleiben unberührt.

Der Einsatz von ConsentManager erfolgt, um die gesetzlich vorgeschriebenen Einwilligungen für den Einsatz von Cookies einzuholen. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO.